school logo

ระบบเลือกสาระเพิ่มเติม

โรงเรียนสตรีทุ่งสง

จำนวนทั้งหมด 12 สาระเพิ่มเติม
ข้อมูลอัพเดตล่าสุด : 30 ก.ย. 2566 เวลา 04:15 น.

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูล สำหรับผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดสาระเพิ่มเติมทั้งหมด
ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา กลุ่มสาระ ระดับชั้นที่รับ จำนวนรับ ครูผู้สอน สถานะ
1 ว00000 กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อผสม 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3 22/22 คน ครูสุภาวดี
2 จ20200 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ภาษาต่างประเทศ ม.3 20/20 คน ครูสุภาพร
3 ฝ20206 ภาษาฝรั่งเศสท่องเที่ยว ภาษาต่างประเทศ ม.3 8/20 คน ครูศิรประภา
4 ว20291 พันธุกรรม 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3 20/20 คน ครูปภัชญา
5 ว00000 โครงงานคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3 24/24 คน ครูจิราภรณ์
6 ศ20267 สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี ศิลปะ ม.3 20/20 คน ครูวรพล
7 ศ20234 ดนตรีสากล ศิลปะ ม.3 21/21 คน ครูสุนิสันต์
8 ศ20250 นาฎศิลป์เบ็ดเตล็ด ศิลปะ ม.3 18/20 คน ครูสุรีรัตน์
9 ศ20212 ภาพพิมพ์ ศิลปะ ม.3 22/22 คน ครูพิมพ์ชนก
10 ศ20273 ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 1 ศิลปะ ม.3 21/21 คน ครูภูวนาท
11 ศ20250 ภาษาจีนเพื่อความเพลิดเพลิน ภาษาต่างประเทศ ม.3 20/20 คน ครูรวมพร
12 ง00000 ช่างไฟฟ้า การงานอาชีพ ม.3 20/20 คน ครูวิวัฒน์