school logo

ระบบเลือกสาระเพิ่มเติม

โรงเรียนสตรีทุ่งสง

จำนวนทั้งหมด 12 สาระเพิ่มเติม
ข้อมูลอัพเดตล่าสุด : 01 มิ.ย. 2566 เวลา 19:57 น.

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูล สำหรับผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดสาระเพิ่มเติมทั้งหมด
ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา กลุ่มสาระ ระดับชั้นที่รับ จำนวนรับ ครูผู้สอน สถานะ
1 ว00000 กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อผสม 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Notice: Undefined variable: yearshow in /home/stss/web/electives.stss.ac.th/public_html/index.php on line 18
ม.3
22/22 คน
Notice: Undefined variable: tnameshow in /home/stss/web/electives.stss.ac.th/public_html/index.php on line 27
ครูสุภาวดี
2 จ20200 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ภาษาต่างประเทศ
Notice: Undefined variable: yearshow in /home/stss/web/electives.stss.ac.th/public_html/index.php on line 18
ม.3
20/20 คน
Notice: Undefined variable: tnameshow in /home/stss/web/electives.stss.ac.th/public_html/index.php on line 27
ครูสุภาพร
3 ฝ20206 ภาษาฝรั่งเศสท่องเที่ยว ภาษาต่างประเทศ
Notice: Undefined variable: yearshow in /home/stss/web/electives.stss.ac.th/public_html/index.php on line 18
ม.3
8/20 คน
Notice: Undefined variable: tnameshow in /home/stss/web/electives.stss.ac.th/public_html/index.php on line 27
ครูศิรประภา
4 ว20291 พันธุกรรม 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Notice: Undefined variable: yearshow in /home/stss/web/electives.stss.ac.th/public_html/index.php on line 18
ม.3
20/20 คน
Notice: Undefined variable: tnameshow in /home/stss/web/electives.stss.ac.th/public_html/index.php on line 27
ครูปภัชญา
5 ว00000 โครงงานคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Notice: Undefined variable: yearshow in /home/stss/web/electives.stss.ac.th/public_html/index.php on line 18
ม.3
24/24 คน
Notice: Undefined variable: tnameshow in /home/stss/web/electives.stss.ac.th/public_html/index.php on line 27
ครูจิราภรณ์
6 ศ20267 สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี ศิลปะ
Notice: Undefined variable: yearshow in /home/stss/web/electives.stss.ac.th/public_html/index.php on line 18
ม.3
20/20 คน
Notice: Undefined variable: tnameshow in /home/stss/web/electives.stss.ac.th/public_html/index.php on line 27
ครูวรพล
7 ศ20234 ดนตรีสากล ศิลปะ
Notice: Undefined variable: yearshow in /home/stss/web/electives.stss.ac.th/public_html/index.php on line 18
ม.3
21/21 คน
Notice: Undefined variable: tnameshow in /home/stss/web/electives.stss.ac.th/public_html/index.php on line 27
ครูสุนิสันต์
8 ศ20250 นาฎศิลป์เบ็ดเตล็ด ศิลปะ
Notice: Undefined variable: yearshow in /home/stss/web/electives.stss.ac.th/public_html/index.php on line 18
ม.3
18/20 คน
Notice: Undefined variable: tnameshow in /home/stss/web/electives.stss.ac.th/public_html/index.php on line 27
ครูสุรีรัตน์
9 ศ20212 ภาพพิมพ์ ศิลปะ
Notice: Undefined variable: yearshow in /home/stss/web/electives.stss.ac.th/public_html/index.php on line 18
ม.3
22/22 คน
Notice: Undefined variable: tnameshow in /home/stss/web/electives.stss.ac.th/public_html/index.php on line 27
ครูพิมพ์ชนก
10 ศ20273 ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 1 ศิลปะ
Notice: Undefined variable: yearshow in /home/stss/web/electives.stss.ac.th/public_html/index.php on line 18
ม.3
21/21 คน
Notice: Undefined variable: tnameshow in /home/stss/web/electives.stss.ac.th/public_html/index.php on line 27
ครูภูวนาท
11 ศ20250 ภาษาจีนเพื่อความเพลิดเพลิน ภาษาต่างประเทศ
Notice: Undefined variable: yearshow in /home/stss/web/electives.stss.ac.th/public_html/index.php on line 18
ม.3
20/20 คน
Notice: Undefined variable: tnameshow in /home/stss/web/electives.stss.ac.th/public_html/index.php on line 27
ครูรวมพร
12 ง00000 ช่างไฟฟ้า การงานอาชีพ
Notice: Undefined variable: yearshow in /home/stss/web/electives.stss.ac.th/public_html/index.php on line 18
ม.3
20/20 คน
Notice: Undefined variable: tnameshow in /home/stss/web/electives.stss.ac.th/public_html/index.php on line 27
ครูวิวัฒน์